Công Thành Chiến (Thất Thành Đại Chiến)

ICeUGhb

ANaL5Lq

Công Thành Quan

 • Vị trí: Tại các Thành thị
 • Chức năng:
  • Ghi danh thành viên tham chiến
  • Báo danh tham gia hoạt động
  • Nhận thưởng hoạt động

wARHgNm

 • Giai Đoạn 1 sẽ bắt đầu từ 20:00 đến 20:30
 • Trường hợp Long Trụ bị hạ gục sau 20:30 sẽ không được tính
 • Bản đồ Công Thành áp dụng cơ chế:
  • PK Bang Hội – Không thể chuyển sang PK khác
  • Không thể Tổ đội
  • Không thể Hồi Sinh, chết sẽ về bản đồ tập trung
  • Không thể dùng Vô Hạn Phù, Càn Khôn Phù, Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, Lệnh bài Triệu Hồi

y3n0C23

 • Vào lúc 20:00 tại 7 thành thị công thành sẽ xuất hiện Long Trụ
 • Thành viên các bang hội sẽ tiến hành đánh chiếm Long Trụ của các thành để đoạt Long Trụ về cho bang hội mình
 • Sau khi đã hạ gục Long Trụ thành công, tên Long Trụ sẽ chuyển thành tên của Bang Hội hạ trụ, bang hội chiếm trụ sẽ phải thủ Long Trụ đến khi kết thúc hoạt động vào lúc 20:30
 • Hoạt động sẽ kết thúc vào lúc 20:30.

NPC Công Thành Quan

 • Nhận thưởng thông qua NPC Công Thành Quan từ lúc 21h05 đến 23h59 Thứ 6, qua ngày sẽ không thể nhận lại
 • Là người chơi có tham chiến mới được nhận thưởng
 • Bang hội chiếm càng nhiều thành thị phần thưởng càng nhiều

Hạng mục
Phần thưởng

Chiếm 1 thành

 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 20 điểm Đoàn Viên Dân Tộc
 • 5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • Bang Chủ nhận thêm Danh hiệu Thái Thú200 Kim Nguyên Bảo

ICeUGhb

 • Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ 20:30 đến 21:00
 • Trường hợp Long Trụ bị hạ gục sau 21:00 sẽ không được tính
 • Bản đồ Hán Thủy Cổ Độ áp dụng cơ chế:
  • PK Bang Hội – Không thể chuyển sang PK khác
  • Không thể Tổ đội
  • Không thể Hồi Sinh, chết sẽ về bản đồ tập trung
  • Không thể dùng Vô Hạn Phù, Càn Khôn Phù, Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, Lệnh bài Triệu Hồi

ITy68nW

 • Vào lúc 20:35 tại Hán Thủy Cổ Độ sẽ xuất hiện Long Trụ
 • Thành viên các bang hội sẽ tiến hành đánh chiếm Long Trụ của các thành để đoạt Long Trụ về cho bang hội mình
 • Sau khi đã hạ gục Long Trụ thành công, tên Long Trụ sẽ chuyển thành tên của Bang Hội hạ trụ, bang hội chiếm trụ sẽ phải thủ Long Trụ đến khi kết thúc hoạt động vào lúc 21:00
 • Hoạt động sẽ kết thúc vào lúc 21:00.

NPC Công Thành Quan

 • Nhận thưởng thông qua NPC Công Thành Quan từ lúc 21h05 đến 23h59 Thứ 6, qua ngày sẽ không thể nhận lại
 • Là người chơi có tham chiến mới được nhận thưởng
 • Bang hội chiếm Long Trụ tại Hán Thủy Cổ Độ mới có thể nhận thưởng

Hạng mục
Phần thưởng

Chiếm Long Trụ Hán Thủy

 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 20 điểm Đoàn Viên Dân Tộc
 • 5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • Bang Chủ nhận thêm danh hiệu Bang Chủ Đệ Nhất Bang200 Kim Nguyên Bảo
 • Thành Viên nhận thêm danh hiệu Thành Viên Đệ Nhất Bang

Scores: 4.1 (20 votes)