Sự thật việc Quan Vũ trảm Hoa Hùng, giết Nhan Lương, Văn Xú

814 1593106819876932439642
Quan Vũ là một trong những nhân vật lịch sử dân tộc của Trung Quốc được biết đến nhiều nhất ở khu vực Đông Á. Hình tượng của ông đã được tiểu thuyết hóa trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung và sau này được khắc họa trong những dạng hình thẩm mỹ và nghệ thuật như kịch, chèo, tuồng, phim ảnh …Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc Quan Vũ trảm Hoa Hùng, giết Nhan Lương, Văn Xú - Ảnh 1.Quan Vũ phim Tam quốc diễn nghĩa 2010 .Quan Vũ được miêu tả có khuôn mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu dài hai thước, tay cầm Thanh long yển nguyệt đao, cưỡi trên ngựa Xích Thố, hình dáng oai phong lẫm liệt, tính tình hào hiệp, trượng nghĩa, sức chiến đấu can đảm và mạnh mẽ địch vạn người .

Tuy vậy, năng lực thực của ông trong lịch sử có khác biệt rất lớn so với những thông tin được chuyển tải trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của tác giả La Quán Trung.

Quan Vũ chém Hoa Hùng

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc Quan Vũ trảm Hoa Hùng, giết Nhan Lương, Văn Xú - Ảnh 2.Hoa Hùng trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010 .Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, La Quán Trung mô tả Hoa Hùng cao 9 thước, tướng mạo oai phong, khi ông ra trận ở hồi 5 đã chém liên tục mấy tướng của liên quân chư hầu khiến Tôn Kiên phải rút quân. Về sau nhờ có Quan Vũ chém chết Hoa Hùng thì 18 đạo chư hầu mới tiến quân tiếp được. Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu lịch sử vẻ vang cho rằng diễn biến này là hư cấu. Thực tế Hoa Hùng do Tôn Kiên giết chết và Hoa Hùng cũng không có thành tích quân sự chiến lược đáng kể, kể cả chiến công chém 2 tướng Du Thiệp, Phan Phụng cũng chỉ là hư cấu .Hoa Hùng ( ? – 190 ) là vị tướng quân đội dưới quyền Đổng Trác sống vào cuối đời Hán trong lịch sử dân tộc Trung Quốc và cũng là một nhân vật trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung .Trong lịch sử vẻ vang, năm 190, những chư hầu liên quân lại tiến đánh Đổng Trác. Trong một trận chiến chống lại liên quân, Hoa Hùng chết khi thua trận trước Tôn Kiên .

Quan Vũ chém Nhan Lương

Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung miêu tả Nhan Lương là một chiến binh rất dũng mãnh. Trong trận Bạch Mã, ông đã liên tiếp tiêu diệt các tướng Ngụy Tục và Tống Hiến của Tào Tháo, đồng thời đánh cho Từ Hoảng phải thua chạy, làm các tướng của Tào Tháo ai cũng ghê sợ. Sau đó Quan Vũ dưới lệnh của Tào Tháo đã ra trận: “Quan Vũ nhảy lên ngựa, cầm Thanh Long Đao phi xuống núi, xông thẳng vào thế trận của địch. Quân Hà Bắc bị rẽ đôi như sóng nước. Quan Vũ xông thẳng vào Nhan Lương.

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc Quan Vũ trảm Hoa Hùng, giết Nhan Lương, Văn Xú - Ảnh 3.Nhan Lương trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010 .Nhan Lương thấy Quan Vũ lao tới, đang định cất tiếng hỏi thì ngựa Xích Thố đã tới trước mắt. Nhan Lương không kịp trở tay, bị Quan Vũ dùng đao đâm ngã xuống ngựa, cắt lấy thủ cấp treo lên cương ngựa. Quan Vũ thu đao rút về, như vào chỗ không người “. Đây là một trong những chiến tích có thật của Quan Vũ .Theo sử liệu, Nhan Lương ( ? – 200 ) là tướng có chức vụ cao nhất và điển hình nổi bật nhất dưới trướng của Viên Thiệu, trong thời Đông Hán và Tam quốc của lịch sử vẻ vang Trung Quốc. Năm 200, Viên Thiệu mang quân nam tiến đánh Hứa Xương, TT chính trị do Tào Tháo đang nắm vua Hiến Đế. Để có đường vượt Hoàng Hà bảo đảm an toàn, Viên Thiệu phái Nhan Lương tiến công thành Bạch Mã – nằm về phía đông bắc của Hứa Xương ( Hà Nam ngày này ) .Trong Tam quốc chí của sử gia Trần Thọ chép : ” Tháng 4/200, Tào Tháo dẫn Quan Vũ và Trương Liêu đi cứu Bạch Mã ; mặt khác lại chia quân ra Diên Tân để phân tán sự chú ý quan tâm của Viên Thiệu. Quả nhiên, Thiệu tăng cường thêm quân cho Diên Tân mà không chú ý quan tâm Bạch Mã. Tào Tháo nhân đó bất thần thúc quân đánh mạnh ở Bạch Mã. Quan Vũ ra trận, giết chết mãnh tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương, giải vây cho thành Bạch Mã ” .

Quan Vũ chém Văn Xú

Tại hồi thứ 26 trong Tam quốc diễn nghĩa – Viên Bản Sơ hao binh tổn tướng ; Quan Vân Trường treo ấn gói vàng. Văn Xú tiềm năng không thua kém Nhan Lương, do sợ hãi vì muốn báo thù cho người đồng đội, Văn Xú đã tự dẫn quân xông đến trước trận, một mình đánh với cả Trương Liêu, Từ Hoảng mà vẫn thắng. Điều đó cho thấy tiềm năng của Văn Xú mạnh đến mức những tướng giỏi của Tào cũng đánh không lại .Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc Quan Vũ trảm Hoa Hùng, giết Nhan Lương, Văn Xú - Ảnh 4.

Văn Xú trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Thế nhưng sau đó lại bị Quan Vũ thuận tiện chém chết khi đuổi theo. Đó là chuyện viết trong tiểu thuyết. Còn trong trong thực tiễn, Văn Xú một mình đánh với 2 tướng Tào, không hề sợ hãi, càng đánh càng hăng. Dù thế nào cũng không hề như La Quán Trung mô tả : ” Vừa gặp Quan Vũ đánh chưa được ba hiệp đã thấy đuối thế liền quay ngựa chạy. ngựa chiến Xích Thố chạy quá nhanh, sấn kịp ngay sau sống lưng Văn Xú ; Quan Vũ đưa một nhát đao, Văn Xú chết ngay dưới chân ngựa ” .Văn Xú ( ? – 200 ) là một võ tướng thời Đông Hán trong lịch sử vẻ vang Trung Quốc. Ông Giao hàng dưới quyền Viên Thiệu. Có rất ít tư liệu lịch sử dân tộc nói về ông, nhưng phần đông đều so sánh sự dũng mãnh của ông ngang bằng với Nhan Lương, một tướng khác của Viên Thiệu .Về cái chết của Văn Xú theo sử liệu, vào năm 200, sau khi Nhan Lương bị Quan Vũ giết chết trong trận Bạch Mã, Viên Thiệu đã đem hàng loạt quân của mình và tiến công quân đội của Tào Tháo tại Diên Tân. Văn Xú cùng với Lưu Bị ( lúc đó đang nương nhờ Viên Thiệu ) được cử làm tiên phong với 5000 kị binh đuổi theo Tào Tháo. Tào Tháo sai quân bỏ lại lương thảo và ngựa. Quân Văn Xú thấy vậy nên bỏ cả hàng ngũ, tranh nhau cướp ngựa. Bấy giờ Tào Tháo mới sai quân quay lại đánh. Quân của Tháo tuy ít hơn nhưng tinh luyện, đánh bại quân Văn Xú và ông cũng chết trong đám loạn quân .

Scores: 4.4 (11 votes)