Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa

TruongManThanh1 zps1b907afc

ĐỊA

Lv 176 Tư Mã Ý – KT Tư Mã Ý – Nơi bắt: Quest Bộ mặt thật của Tư Mã Ý
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TuMaY_zps4f7a7d87

Lv 150 Đổng Trác – KT Đổng Trác – Nơi bắt: Thành Trường An – Quan Trung
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DongTrac1_zpseb1bc7c5

Lv 134 Mã Siêu – KT Mã Siêu – TTinh Mã Siêu – Nơi bắt: Lương Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa MaSieu1_zps1ce69fb4
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa MaSieu2_zpsb77decb8

Lv 134 Dương Tu – Dương Tu – TT Dương Tu – Nơi bắt: Quán trà Lạc Dương
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DuongTu1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DuongTu2_zpsbf8fc00a

Lv 133 Lộ Cật – Lỗ Ca – TTinh Lỗ Tạp – Nơi bắt: Thôn Khải Đạt Cách Lan – Đảo Nhị Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LoCat1_zpsd4aeaa14
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LoCat2_zps195c233f

Lv 133 Tữ Thụ – KT của Tữ Thụ – TTinh Tự Thụ
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TuThu1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TuThu2

Lv 132 Thạch Thí – Kim tỏa Thạch Thí – Nơi bắt: Đông A Lạp Thiện – Yến Nhiên (TS thu phí)
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ThachThi

Lv 131 Bàng Đức – KT Bàng Đức – Tướng tinh Bàng Đức – Nơi bắt: Thành Trường An
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa BangDuc1_zps5b3402e0
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa BangDuc2_zpscdb693fa

Lv 131 Khảo Lỗ – KT Khảo Lỗ – Tướng tinh Khảo Lỗ – Nơi bắt: Ngụy Quốc
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa KhaoLo1_zps70f7af80
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa KhaoLo2_zpsee441553

Lv 130 Trương Hợp- KT Trương Hợp – TT Trương Cáp – Nơi bắt: Tào Ngụy Trại – Kinh Bắc
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongHop1_zpsf9bcb766
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongHop2_zps5d93a045

Lv 130 Trần Cung – Trần Cung – TTinh TrầnCung – Nơi bắt: Quest: Trận chiến Kình Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TranCung1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TranCung2

Lv 129 Phạm Sư Mạn – KT Phạm Sư Mạn – Nơi bắt: Lĩnh Nam
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa PhamSuMan1_zps7f329e4f

Lv 126 Tào Tương – KT Tào Tương – TTinh T Chương – Nơi bắt: Thành Hạ Phỉ – Từ Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TaoTuong1_zpsd8d0fcac
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TaoTuong2_zps444319df

Lv 126 Thôi Diêm – Thôi Diễm – TTinh ThôiDiễm – Nơi bắt: Thành Trần Lưu – Việt Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ThoiDiem1_zps961c9180
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ThoiDiem2_zps53a970c8

Lv 125 Tống Kiện – Tống Kiến – TTinh TốngKiến – Nơi bắt: Bộ lạc Khương Nhân – Lương Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TongKien1_zpsee780943
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TongKien2_zps68071b65

Lv 125 Trương Nhâm – KT Trương Nhậm – TT Trương Nhiệm
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongNham1_zps4fc3ec8d
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongNham2_zps4ffb4d2c

Lv 125 Quan Xước – KT Quan Tác
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa QuanXuoc1_zps457e1919

Lv 125 Phạm Tầm – KT Phạm Tầm – Nơi bắt: Lĩnh Nam
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa PhamTam1_zpsbfb30c01

Lv 125 Thôi Châu Bình – KTThôiChâuBình – TTinh T C Bình – Nơi bắt: Rừng Tín Dương – Kinh Bắc
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ThoiChauBinh1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ThoiChauBinh2

Lv 124 Trương Lỗ – KT Trương Lỗ – TTinh TrươngLỗ
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongLo1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongLo2

Lv 123 Tiểu Kim – Tiểu Kim – Nơi bắt: Cao Cư Lệ
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TieuKim1_zps6fbbaed3

Lv 121 Công Tôn Tập – KT C.T.Tập – Nơi bắt: Thôn Hà Sáo – Mông Cổ
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa CongTonTap1_zpsf74417aa

Lv 121 Nhan Lương – KT Nhan Lương – TTinh NhanLương – Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành – Dự Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa NhanLuong1_zps9bd3a38c
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa NhanLuong2_zpsff20c90d

Lv 120 Trương Giác – KT Trương Giác – TTinh Tr.Giác – Nơi bắt: Thành Cự Lộc – Dự Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongGiac1_zps505ef4ca
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongGiac2_zps120cd5ea

Lv 117 Văn Sú – KT Văn Xẩu – TTinh Văn Xú – Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành – Dự Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa VanSu1_zpsb8f93ae1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa VanSu2_zps32bbeb19

Lv 117 Thẩm Phối – Thẩm Phối – TTinh Thẩm Phối – Nơi bắt: Con hẻm Diệp Thành – Dự Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ThamPhoi1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ThamPhoi2

Lv 115 Mã Đại – Mã Đại – TTinh Mã Đại
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa MaDai1_zps52943de6
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa MaDai2_zps4cfbd092

Lv 113 Lưu Hoa – KT Lưu Hòa – TTinh Lưu Hoa – Nơi bắt: Diệp Thành – Dự Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LuuHoa1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LuuHoa2

Lv 112 Quách Chuẩn – KT Quách Hoài – Nơi bắt: Trại Kỳ Sơn – Lương Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa QuachChuan1_zpsac8feee8

Lv 111 Cao Thuận – KT cao Thuận – TTinh CaoThuận – Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa CaoThuan1_zpsd9dcad9b
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa CaoThuan2_zps1338b0e6

Lv 110 Trương Nhường – KT Trương Nhượng – Nơi bắt: Thành Lạc Dương – Việt Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongNhuong1_zpsfeeac5bf
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongNhuong2_zpscd7203d5

Lv 110 Hoa Hùng – Hoa Hùng – TTinh Hoa Hùng – Nơi bắt: Phạm Thủy Quan – Việt Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa HoaHung1_zps0733f52e
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa HoaHung2_zps4fceb8cc

Lv 110 Lưu Bị – KT của Lưu Bị – TT Lưu Bị – Nơi bắt: Trác Quận – U Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LuuBi1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LuuBi2

Lv 109 Đổng Văn – KT Đổng Văn – Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DongVan1_zpsdbf4fad1

Lv 109 Sa Tuấn – KT Sa Tuấn
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa SaTuan1_zpsaff967d9

Lv 106 Tượng Nghĩa Cừ – KTTưởngNghĩaCừ – TTinh TNghĩaCừ
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TuongNghiaCu1_zpse51c1ebe
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TuongNghiaCu2_zps60ef5049

Lv 106 Tr.Xuân Hoa – KT KimXuânHoa – TTinh T X Hoa – Nơi bắt: Thành Trần Lưu – Việt Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongXuanHoa1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongXuanHoa2

Lv 106 Lý Dư – KT Lý Dư – TTinh LýNho – Nơi bắt: Thành Lạc Dương – Việt Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LyDu1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LyDu2

Lv 105 Đổng Việt – KT Đổng Việt – TT Đổng Việt – Nơi bắt: Thành Lạc Dương
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DongViet1_zps08e9f29e
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DongViet2_zpsafc12dbc

Lv 104 Quách Nữ Vương – KT Nữ Vương – Nơi bắt: Diệp Thành – Dự Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa QuachNuVuong1_zps711908c4

Lv 103 Đổng Chiêu – KT Đổng Chiêu – TTinhĐổngChiêu – Nơi bắt: Thành Hứa Xương – Việt Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DongChieu1_zps5272d12a
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DongChieu2_zps260c10d8

Lv 102 Đổng Hoàng – KT Đổng Hoàng – TTinh Đ Hoàng – Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DongHoang1_zps5f7f929c
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DongHoang2_zps666fbd37

Lv 101 Nghiêm.B.Hổ – KTNghiêmBạchHổ – TTinh Ngh.Bạch – Nơi bắt: Gate Từ Châu – Giang Đông
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa NghiemBachHo1_zpsaccb5f6d
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa NghiemBachHo2_zpsd84a82ae

Lv 100 Võ Châu – KT Võ Châu – TT Võ Châu – Nơi bắt: Trại Hợp Phỉ – Từ Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa VoChau1_zpsf1550d8f
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa VoChau2_zps8f73b6f6

Lv 099 Ngưu Phụ – KT Ngưu Phụ
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa NguuPhu1_zpse2316716

Lv 096 Lý Thuật – KT Lý Thuật – TTinh Lý Thuật
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LyThuat1_zps04e0b767
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LyThuat2_zps34f4e2c8

Lv 095 Trương Tú – KT Trương Tú
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongTu1_zps66ecf206

Lv 094 Tiểu Kiều – KT Tiểu Kiều – TTinh TiểuKiều – Nơi bắt: Thôn Linh La – Dương Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TieuKieu1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TieuKieu2

Lv 094 Thuần.Nh.Quỳnh – KT ThầnVuQuỳnh – TTinh TVQuỳnh – Nơi bắt: Diệp Thành – Dự Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ThuanNhiQuynh1_zps161c3716
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ThuanNhiQuynh2_zps27ed9ccc

Lv 094 Phan Thầu – KT Phàn Trù
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa PhanThau1_zps073c2bc3
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa PhanThau2_zpsedcc9328

Lv 093 Triệu.H.Cương – Triệu.H.Cương – TTinh Triệu V.Khương – Nơi bắt: Sơn Động Triều Ca
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TrieuHuongCuong1_zps5b8263eb
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TrieuHuongCuong2_zpsdec22700

Lv 093 Dương Nhâm – KT Dương Nhậm – Nơi bắt: Gate Tạ Cúc – Ích Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DuongNham1_zps0dacea2b

Lv 093 Dương Phong – KT Dương Phong – Nơi bắt: Thôn rượu Tuyền – Lương Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DuongPhong1_zps5e6d35c4

Lv 092 Hàn Mãnh – KT Hàn Mãnh – TTinh Hàn Mãnh
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa HanManh1_zps8e1431bc
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa HanManh2_zps8797450e

Lv 092 Cao Lạm – KT của cao Lãm – TTinh Cao Lãm – Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa CaoLam1_zpsb477e771
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa CaoLam2_zps40bbf452

Lv 092 Lưu Quý – KT Lưu Quý – TT Lưu Quý
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LuuQuy1jpg_zps06b7e809
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LuuQuy2_zps0244b5d2

Lv 092 Quách Đồ – KT Quách Đồ – TTinh Quách Đồ
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa QuachDo1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa QuachDo2

Lv 092 Triệu Nghiêm – KT TriệuNghiễm – TTinh TrNghiễm
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TrieuNghiem1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TrieuNghiem2

Lv 092 Diêm Phố – KT Diêm Phố – Nơi bắt: Thành Nam Trịnh – Ích Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DiemPho1_zps26cdf81e

Lv 091 Lý Túc – KT Lý Túc – TTinh Lý Túc – Nơi bắt: Phạm Thủy Quan – Việt Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LyTuc1_zps361c4bf6
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LyTuc2_zps3b4507c2

Lv 091 Từ Vinh – KT Từ Vinh
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TuVinh1_zps8dd2fd62

Lv 090 Tả Linh – KT Tả Linh – TTinh Tả Linh – Nơi bắt: Trại Trần Thương – Quan Trung
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TaLinh1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TaLinh2

Lv 089 Tô Điền – KT Tô Do
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ToDien1_zps7299add5

Lv 089 Triệu Dự – KT Triệu Ngung
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TrieuDu1_zps92f61fee

Lv 088 Dư Phu La – KT Dư Phu La – TTinh Ư Phù La – Nơi bắt: Quest: Thảo phạt khăn vàng
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DuPhuLa1_zpscb84866a
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DuPhuLa2_zps1bbe96af

Lv 088 Viên Thuật – Viên Thuật – Nơi bắt: Thọ Xuân – Từ Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa VienThuat1

Lv 088 Ti Trạm – KT Ti Trạm – TTinh Ti Trạm
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TiTram1_zps2886884f
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TiTram2_zpsf38d6f92

Lv 088 Lôi Đồng – KT Lôi Đồng
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LoiDong1_zpsb26d7d80

Lv 088 Hà Dược – KT Hà Quỳ – TTinh Hà Quỳ – Nơi bắt: Sơn động Thọ Xuân – Từ Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa HaDuoc1_zpsde2c50fd
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa HaDuoc2_zps5cecb572

Lv 088 Tân Bình – KT Tân Bình – TTinh Tân Bình
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TanBinh1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TanBinh2

Lv 082 Phùng Kỷ – KT Phùng Kỷ – TTinh PhùngKỷ
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa PhungKy1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa PhungKy2

Lv 082 Đặng Chi – KT Đặng Chi – Nơi bắt: Thành Đô – Ích Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DangChi1_zps1e7cb240

Lv 081 Tữ Hộc – KT Tự Hộc – TT Trù Hạo
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TuHoc1_zps0dc169d4
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TuHoc2_zps891ef2b9

Lv 079 Thương Thăng – KT ThươngThăng – Nơi bắt: Thôn Đông Trị – Dương Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ThuongThang1_zps76217b86
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ThuongThang2_zps6646f0c1

Lv 079 Võ An Quốc – KT Võ An Quốc – TT Võ Châu – Nơi bắt: Thành Bắc Hải – Thanh Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa VoAnQuoc1_zpsb1df4c93
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa VoAnQuoc2_zps7f55e3f5

Lv 079 Tập Trinh – KT Tập Trinh
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TapTrinh1_zpsd36f7c35

Lv 079 Khiên Chiêu – KT Khiên Chiêu – TTinh K Chiêu – Nơi bắt: Tào Ngụy Trại – Kinh Bắc
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa KhieuChieu1_zpse5850b07
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa KhieuChieu2_zpsbf28f3cb

Lv 078 Viên Thượng – KT Viên Thượng – TTinh V Thượng – Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành – Dự Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa VienThuong1_zpsf66d5342
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa VienThuong2_zps57d69505

Lv 078 Quản Hợi – KT Quản Hạt – TT Quản Hạt
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa QuanHoi1_zps5391fbf1
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa QuanHoi2_zps343e812c

Lv 078 Lý Phù – KT Lý Phu – TT Lý Phù
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LyPhu1_zps0ebee624
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa LyPhu2_zps4fbc56c8

Lv 078 Mã Tương – KT Mã Tương
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa MaTuong1_zps73bfe693

Lv 077 Y Khải – KT Y Khai
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa YKhai1_zpsc358c149

Lv 076 Tữ Tông – KT Tữ Tống
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TuTong1_zps3a3491ed

Lv 074 Cao Cang – KT Cao Can – Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa CaoCang1_zps0d40c83e

Lv 073 Thái Dương – KT Thái Dương – TT Thái Dương
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ThaiDuong1_zps3817dcb0
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ThaiDuong2_zps928821c3

Lv 072 Trương.M.Thành – KTTrươngMThành – TTinh TrMThành
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongManThanh1_zps1b907afc
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TruongManThanh2_zps498bd893

Lv 070 Dư Độc – KT của Dư Độc – Nơi bắt: Rừng Đôn Khươu – Thanh Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DuDoc1_zps70e294cf
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DuDoc2_zps37ccfdb5

Lv 069 Dương Tòng – KT Dương Tùng – TT Dương Tùng – Nơi bắt: Thành Nam Trịnh – Ích Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DuongTong1_zps6487e223
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DuongTong2_zps1c55d232

Lv 068 Tư Mã Lang – KT Tư Mã Lãng – TTinh TưMãLãng
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TuMaLang1_zps53530a66
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa TuMaLang2_zps68ee5080

Lv 067 Chung Bửu – KT Chung Bửu – Nơi bắt: Thanh Châu
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ChungBuu1_zpsc27692ef
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa ChungBuu2_zps9c533514

Lv 066 Lý Đại Mục – KT Lý Đại Mục
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DaiMuc1_zps815049e7
Tổng hợp hình ảnh NPC reborn 1+2 Hệ Địa DaiMuc2_zps04a37e1f

(Nguồn tổng hợp)

Được sửa bởi Hera ngày Sat Oct 04, 2014 11:58 am; sửa lần 5.

Scores: 4.4 (10 votes)