Nếu đang cố gắng tìm lại một video mà bạn đã tìm trước đây, thì bạn có thể tham khảo trang Hoạt động của tôi. 

[external_link offset=1]

Bạn cũng có thể xóa toàn bộ danh sách nội dung đã tìm kiếm, xóa từng cụm từ tìm kiếm khỏi nội dung tìm kiếm đề xuất, hoặc tạm dừng danh sách nội dung đã tìm kiếm. Một số điều cần lưu ý:

  • Những cụm từ tìm kiếm đã xóa sẽ không còn ảnh hưởng đến nội dung đề xuất cho bạn. 
  • Sau khi bạn xóa danh sách nội dung đã tìm kiếm, những mục bạn tìm kiếm trước đây sẽ không xuất hiện trong ô tìm kiếm nữa.
  • Trong lúc danh sách nội dung đã tìm kiếm đang tạm dừng, những cụm từ tìm kiếm bạn nhập vào sẽ không được lưu lại trong danh sách này.  

Nếu bạn xóa video khỏi danh sách video đã xem khi thiết bị không có kết nối Internet, thì hệ thống có thể sẽ cần vài giờ để đồng bộ hóa các thay đổi này.

Lưu ý: Để xem hoặc xóa những nội dung mà trước đây bạn đã xem trên YouTube, hãy xem trang Hoạt động của tôi.

TV, máy chơi trò chơi hoặc đầu thu phát nội dung trực tuyến

  1. Trên trình đơn bên trái, hãy chuyển đến mục Cài đặt Xem hoặc xóa danh sách nội dung đã tìm kiếm - Android.
  2. Chọn Xóa nhật ký tìm kiếm.
  3. Chọn nút Xóa nhật ký tìm kiếm .

Lưu ý: Một số tính năng liên quan đến nhật ký tìm kiếm không hoạt động khi bạn đã đăng xuất. Hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn để truy cập vào toàn bộ danh sách nội dung đã tìm kiếm.

Hãy xem các bài viết khác của chúng tôi để tìm hiểu thêm về danh sách video đã xem, cách xóa nội dung đề xuất và cách cải thiện nội dung đề xuất cho bạn.

[external_link offset=2]

Tìm kiếm ở Chế độ ẩn danh

Nếu bạn duyệt web ở chế độ ẩn danh thì danh sách nội dung đã tìm kiếm của bạn sẽ không được lưu lại. Tìm hiểu thêm về chế độ Ẩn danh. 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?