Danh sách phát là một tuyển tập video. Mọi người đều có thể tạo và chia sẻ danh sách phát. Đồng thời, bạn bè có thể thêm video vào danh sách phát của bạn.

[external_link offset=1]

Bạn có thể chuyển đến thẻ Thư viện Tạo và quản lý danh sách phát - Máy tính để xem tất cả các danh sách phát của mình. Bạn cũng có thể quản lý danh sách phát trong YouTube Studio.

Nếu đối tượng người xem của video hoặc của kênh được đặt là “dành cho trẻ em” và bạn đang ở trên một trang xem hoặc trang chủ kênh, thì bạn không thể thêm nội dung đó vào danh sách phát. Bạn vẫn có thể thêm nội dung tìm được trong phần kết quả tìm kiếm vào danh sách phát.

Để tìm danh sách phát, hãy chuyển đến phần Hướng dẫn Tạo và quản lý danh sách phát - Máy tính rồi nhấp vào Thư viện.

Tạo danh sách phát

 1. Tìm video mà bạn muốn xuất hiện trong danh sách phát.
 2. Bên dưới video, hãy nhấp vào biểu tượng Lưu Tạo và quản lý danh sách phát - Máy tính.
 3. Chọn một danh sách phát, chẳng hạn như danh sách phát Xem sau, hoặc một danh sách phát bạn đã tạo; hoặc nhấp vào biểu tượng Tạo danh sách phát mới Tạo và quản lý danh sách phát - Máy tính
  1. Nếu bạn tạo danh sách phát, hãy nhập tên danh sách phát.
 4. Chọn chế độ cài đặt quyền riêng tư cho danh sách phát của bạn trong ô trình đơn thả xuống. Nếu bạn chọn chế độ là riêng tư thì chỉ bạn mới có thể xem danh sách phát này.
 5. Nhấp vào Tạo.

Chỉnh sửa danh sách phát

 1. Chọn danh sách phát mà bạn muốn chỉnh sửa trong phần Hướng dẫn.
 2. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Tạo và quản lý danh sách phát - Máy tính bên cạnh phần bạn muốn thay đổi.

Xóa danh sách phát

 1. Chuyển đến một danh sách phát.
 2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn Tạo và quản lý danh sách phát - Máy tính.
 3. Chọn biểu tượng Xóa danh sách phát Tạo và quản lý danh sách phát - Máy tính.
 4. Chọn Xóa để xác nhận rằng bạn muốn xóa danh sách phát.

Lưu ý: Danh sách phát cũ vẫn có thể tiếp tục xuất hiện trong danh sách video đã xem của người xem.

Sau khi xóa một danh sách phát, bạn sẽ không thể nhìn thấy và sẽ không tìm được URL và tiêu đề của danh sách phát đó trong YouTube Analytics nữa. Dữ liệu liên quan đến danh sách phát đó, chẳng hạn như thời gian xem, vẫn sẽ nằm trong những báo cáo có phạm vi lớn hơn nhưng dữ liệu đó sẽ không được quy cho danh sách phát đã xóa này.

[external_link offset=2]

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?