• Giờ hoạt động cho phép Windows biết thời điểm bạn thường sử dụng PC. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để lập lịch cập nhật và khởi động lại khi bạn không sử dụng PC. Dưới đây là hai cách để đặt giờ hoạt động trong Windows 10:

 • Để Windows tự động điều chỉnh giờ hoạt động dựa trên hoạt động của thiết bị (dành cho Cập nhật Windows 10 tháng 5 năm 2019, phiên bản 1903 hoặc phiên bản mới hơn):

  [external_link_head]

  1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update , rồi chọn Thay đổi giờ hoạt động.

   [external_link offset=1]
  2. Bật Tự động điều chỉnh giờ hoạt động cho thiết bị này dựa trên hoạt động.

 • Để chọn giờ hoạt động của riêng bạn:

  1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update , rồi chọn Thay đổi giờ hoạt động.

   [external_link offset=2]
  2. Bên cạnh giờ hoạt động hiện tại của bạn, chọn Thay đổi. Sau đó chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho giờ hoạt động.

Thay đổi giờ hoạt động