Tính năng nổi bật – Tứ Linh Phục Sinh 4

ps4 4
Võ Lâm II
Đến Võ Lâm Minh tìm Bách Hiểu Sinh nhận nhiệm vụ Phong Vân Kinh Biến.

Võ Lâm II
Đến Thiên Âm Thánh Địa (221/212) tiêu diệt Tinh Hoa Thiên Dương Giáo và thu thập Mật Thư Thiên Âm Giáo.

Võ Lâm II
Thu thập đủ 10 Mật Thư Thiên Âm Giáo là có thể quay về trả nhiệm vụ.

Võ Lâm II
Tiếp tục nhận trách nhiệm Đến Tiền Tuyến. Nhân sĩ đến Thủ Đô đối thoại với Hoa Thánh Lạc Phi ( 223 / 222 ) .
Võ Lâm II
Tiếp tục trách nhiệm sang bước Chuẩn Bị Binh Khí, đến Biện Kinh tìm gặp Mạc Đại ( 177 / 188 ) .
Võ Lâm II
Sau đó, nhân sĩ sẽ nhận được thỉnh cầu đến Băng Tâm Động tầng 1 (223/182) để thu thập Hàn Thiết Trăm Năm.

Võ Lâm II
Mang Hàn Thiết Trăm Năm về cho Mạc Đại sẽ nhận được Một Lô Binh Khí Dài.

Võ Lâm II

  • Tiếp tục đến Thành Đô (213/215) để tìm gặp Mạc Nhị. Sau đó nhận nhiệm vụ Đoạt Lại Búa. Đồng thời nhận được vật phẩm Mảnh Sắt Mạ Vàng.

Võ Lâm II

  • Đến Lương Sơn Bạc (186/194), dùng Mảnh Sắt Mạ Vàng triệu gọi Tên Trộm Bí Ẩn và tiêu diệt hắn sẽ nhận được Búa Của Mạc Nhị.

Võ Lâm II
Mang búa về giao cho Mạc Nhị sẽ nhận được Một Lô Binh Khí Ngắn.

Võ Lâm II

  • Tiếp tục sang Tương Dương (167/183) để gặp Mạc Tam. Nhận được Một Lô Kỳ Môn Binh Khí.

Võ Lâm II
Mang 3 bộ Binh Khí vừa nhận được về giao cho Hoa Thánh Lạc Phi và sẽ nhận được nhiệm vụ Mượn Lương Thảo.

Võ Lâm II
Theo nhiệm vụ, đến đối thoại với Thái Thú Thành Đô (223/217) và tiếp tục nhận nhiệm vụ Điều Tra Hiện Trường.

Võ Lâm II
Nhiệm vụ yêu cầu đến Hạnh Hoa Thôn tìm Xa Phu Xe Vận Lương (171/185).

Võ Lâm II

  • Sau khi đối thoại, đến Biện Kinh tìm gặp Vân Du Đạo Nhân (168/187). Sau đó nhận được nhiệm vụ Được Pháp Khí.

Võ Lâm II
Mua 1 Kính Chiếu Yêu ở Vân Du Đạo Nhân. Nhận nhiệm vụ Diệt Ác Quỷ. Đến Giang Tân Thôn 181/178 để tìm diệt Vua Ác Quỷ.

Võ Lâm II
Sau khi tiêu diệt sẽ nhận được Khăn Tay Của Vua Ác Quỷ.

Võ Lâm II

  • Mang Khăn Tay và Kính Chiếu Yêu về giao cho Thái Thú Thành Đô để nhận vật phẩm Lương Thảo Vật Tư.

Võ Lâm II
Tiếp tục sang Biện Kinh tìm Binh Bộ Thị Lang (195/177).

Võ Lâm II

  • Sau đó tìm gặp Triệu Phổ. Nhận nhiệm vụ Thử Thách Của Thừa Tướng từ Triệu Phổ.

Võ Lâm II

  • Vào phó bản Lương Sơn Bạc, tiêu diệt Boss Quan Thắng sẽ có tỷ lệ nhận về vật phẩm Thư Đầu Hàng.

Võ Lâm II

  • Mang Thư Đầu Hàng về cho Triệu Phổ sẽ nhận được Công Văn Điều Lương Thực.

Võ Lâm II
Mang công văn đến trình cho Binh Bộ Thị Lang, ông ta sẽ giao Lương Thảo Vật Tư. Sau đó đến Tương Dương tìm gặp Tống Binh (190/187).

Võ Lâm II
Sau đó, Tống Binh sẽ mời nhân sĩ dùng 3 Tửu Bôi và tiếp tục giao cho nhân sĩ Lương Thảo Vật Tư khác. Mang tất cả vật phẩm Lương Thảo Vật Tư về giao cho Hoa Thánh Lạc Phi để nhận tiếp nhiệm vụ Nhận Vật Tư Văn Sức.

Võ Lâm II
Quay về Võ Lâm Minh gặp Trưởng Lão Bách Hiểu Sinh và nhận nhiệm vụ Thư Điều Động Vật Tư.

Võ Lâm II
Nhân vật cần hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Văn Sức mới có thể nhận được vật phẩm Thư Điều Động Vật Tư.

Võ Lâm II
Mang Thư Điều Động Vật Tư về giao cho Trưởng Lão Bách Hiểu Sinh. Sau đó sẽ nhận được Vật Tư Hoa Văn.

Võ Lâm II
Nhân vật mang Vật Tư Hoa Văn về cho Hoa Thánh Lạc Phi và tiếp tục sang bước tìm hiểu Lập Trường Của Minh Giáo.

Võ Lâm II
Đến Minh Giáo 181/188 đối thoại với giáo chủ Phương Lạp.

Võ Lâm II
Nhận nhiệm vụ Thử Thách Của Giáo Chủ, đến Quang Minh Đỉnh tiêu diệt 50 Gian Tế Minh Giáo và 50 Phản Đồ Minh Giáo.

Võ Lâm II
Sau khi triển khai xong, trở về phục mệnh với Phương Lạp và được nhu yếu đến gặp trưởng lão Hầu Đôn .

Đối thoại với Hầu Đôn và Phương Lạp lần nữa, sau đó quay về hồi báo Hoa Thánh Lạc Phi và nhận tiếp nhiệm vụ Hỏa Thần Chúc Dung.

Võ Lâm II
Nhiệm vụ yêu cầu tham gia phó bản Kiếm Đãng Yến Vân, tiêu diệt Hỏa Thần Chúc Dung để đoạt lấy U Hỏa Trụy.

Võ Lâm II
Mang U Hỏa Trụy về giao cho Hoa Thánh Lạc Phi, ông ta liên tục giao cho bạn trách nhiệm Thuấn Thần Dạ Oanh .
Vào phó bản Kiếm Đãng Yến Vân ải 2 để tàn phá Thuấn Thần Dạ Oanh và đoạt lấy Bích Thủy Châu .
Võ Lâm II

Trở về giao cho Hoa Thánh Lạc Phi và nhận tiếp nhiệm vụ Niết Bàn Tôn Giả.

Tiếp tục vào Kiếm Đãng Yến Vân ải 3 và hủy hoại Niết Bàn Tôn Giả Tô Y Y để đoạt lấy Thiên Huyễn Thổ .
Võ Lâm II

Mang Thiên Huyễn Thổ về cho Hoa Thánh Lạc Phi và nhận tiếp nhiệm vụ Vô Lượng Minh Vương.

Vào Kiếm Đãng Yến Vân ải 4, hủy hoại Vô Lượng Minh Vương và đoạt lấy Huyền Trọng Kim .
Võ Lâm II
Mang Huyền Trọng Kim về cho Hoa Thánh Lạc Phi và nhận trách nhiệm sau cuối Thiên Âm Rút Lui .
Tham chiến ải 5 của phó bản Kiếm Đãng Yến Vân, tàn phá Hồng Ấn Giáo Chủ để đoạt lấy Huyết Mộc Ấn .
Võ Lâm II
Cuối cùng, mang Huyết Mộc Ấn về cho Hoa Thánh Lạc Phi, ông ta sẽ giao cho nhân sĩ Thư Tiến Cử Phục Sinh 4.

Scores: 5 (20 votes)