Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để tìm và sử dụng nhật ký hoạt động Facebook của tôi?

Với nhật ký hoạt động, bạn có thể xem lại và quản lý những gì mình chia sẻ trên Facebook.

[external_link_head] [external_link offset=1]

Cách xem nhật ký hoạt động:

 1. Nhấn vào Trang cá nhân ở đầu Facebook.

 2. Nhấn vào Nhật ký hoạt động bên dưới ảnh đại diện.
 3. Nhấn vào Bộ lọc ở đầu nhật ký hoạt động để xem lại:
  • Bài viết.
  • Bài viết và bình luận có gắn thẻ bạn.
  • Ảnh có gắn thẻ bạn.
  • Bài viết của người khác trên dòng thời gian.
  • Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Chỉ bạn mới có thể xem nhật ký hoạt động của mình nhưng các bài viết và nội dung khác trong nhật ký hoạt động có thể xuất hiện ở những nơi khác trên Facebook, chẳng hạn như trên trang cá nhân của bạn, trong phần Tìm kiếm hoặc trong Bảng tin của bạn bè.

[external_link offset=2]

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhật ký hoạt động cho mục đích quản lý những gì bạn chia sẻ.

[external_footer]

Scores: 4.7 (17 votes)