Trình phát thu nhỏ – Android

cách thu nhỏ màn hình youtube

Trình phát thu nhỏ cho phép bạn tiếp tục xem video trong khi xem qua các nội dung khác trên YouTube. Trình phát này hỗ trợ danh sách phát, video phát trực tiếp và bất kỳ video nào khác.

Chạy Trình phát thu nhỏ

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng YouTube thì Trình phát thu nhỏ sẽ tự động bật lên ở phía dưới màn hình khi bạn nhấp vào nút quay lại hoặc vuốt xuống dưới trong khi xem video. 

[external_link_head]

Lưu ý: Nếu nội dung mà bạn đang xem trong ứng dụng được cài đặt là dành cho trẻ em thì Trình phát thu nhỏ sẽ tạm dừng.

[external_link offset=1]

Xem trong Trình phát thu nhỏ

Video sẽ tiếp tục phát trong Trình phát thu nhỏ trong lúc bạn khám phá YouTube. Bạn có thể tạm dừng video bằng các nút điều khiển trên Trình phát thu nhỏ.

Trong khi duyệt xem trên Trang chủ, nếu bạn nhấp vào hình thu nhỏ của một video khác khi Trình phát thu nhỏ đang mở, bạn sẽ được chuyển đến video đó.

Đóng Trình phát thu nhỏ

Đóng Trình phát thu nhỏ bằng cách nhấp vào nút “X” ở trên cùng bên phải trình phát.

[external_link offset=2]

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Scores: 4.5 (15 votes)