Thời tiết – iPhone, Hỗ trợ iPhone

Thời tiết – iPhone, Hỗ trợ iPhone

Nhận thông tin nhiệt độ hiện tại và dự báo sáu ngày cho một hoặc nhiều thành phố trên thế giới, với dự báo hàng giờ cho 12 giờ tiếp theo. Thời tiết sử dụng Dịch vụ Định vị để nhận dự báo cho vị trí hiện tại của bạn.

Thời tiết - iPhone, Hỗ trợ iPhone

Vuốt sang trái hoặc phải để xem thông tin thời tiết của một thành phố khác hoặc chạm Thời tiết - iPhone, Hỗ trợ iPhone và chọn một thành phố từ danh sách. Màn hình ngoài cùng bên trái hiển thị thời tiết địa phương của bạn.

[external_link_head]
 • Thêm thành phố hoặc thực hiện các thay đổi khác. Chạm Thời tiết - iPhone, Hỗ trợ iPhone.

 • Thêm thành phố:  Chạm Thời tiết - iPhone, Hỗ trợ iPhone. Nhập thành phố hoặc mã zip, rồi chạm vào Tìm kiếm.

  [external_link offset=1]
 • Sắp xếp lại thứ tự các thành phố:  Chạm và giữ một thành phố, sau đó kéo thành phố đó lên hoặc xuống.

 • Xóa một thành phố:  Trượt thành phố đó sang bên trái, sau đó chạm Xóa.

 • Chọn độ F hoặc độ C:  Chạm vào °F hoặc °C.

 • Xem dự báo theo giờ hiện tại. Vuốt màn hình hàng giờ sang trái hoặc phải.

Thời tiết - iPhone, Hỗ trợ iPhone
 • Xem tất cả các thành phố một lúc. Chụm/mở hai ngón tay trên màn hình hoặc chạm Thời tiết - iPhone, Hỗ trợ iPhone.

  [external_link offset=2]
 • Bật hoặc tắt thời tiết địa phương. Truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị. Xem Bảo mật.

 • Sử dụng iCloud để đẩy danh sách thành phố sang thiết bị iOS khác của bạn. Truy cập Cài đặt > iCloud > Tài liệu & Dữ liệu và đảm bảo Tài liệu & Dữ liệu được bật (cài đặt này được bật theo mặc định). Xem iCloud.

[external_footer]

Scores: 4 (13 votes)