Thêm nhạc vào iPhone và nghe ngoại tuyến

Thêm nhạc vào iPhone và nghe ngoại tuyến

Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Chạm và giữ bài hát, album, playlist hoặc video, sau đó chạm vào Thêm vào Thư viện.

    [external_link_head] [external_link offset=1]
  • Khi đang xem nội dung của một album hoặc playlist, hãy chạm vào Thêm nhạc vào iPhone và nghe ngoại tuyến ở gần trên cùng của màn hình để thêm album hoặc playlist hoặc chạm vào Thêm nhạc vào iPhone và nghe ngoại tuyến, sau đó chạm vào Thêm vào thư viện để thêm các bài hát riêng lẻ.

  • Trên màn hình đang phát, hãy chạm vào Thêm nhạc vào iPhone và nghe ngoại tuyến, sau đó chạm vào Thêm vào thư viện.

Để xóa nhạc khỏi thư viện, hãy chạm và giữ bài hát, album, playlist hoặc video nhạc, sau đó chạm vào Xóa khỏi Thư viện.

[external_link offset=2]

Nhạc bạn thêm vào iPhone cũng được thêm vào các thiết bị khác nếu bạn đã đăng nhập vào iTunes Store và App Store bằng cùng một ID Apple và đã bật Thư viện đồng bộ hóa (đi tới Cài đặt Thêm nhạc vào iPhone và nghe ngoại tuyến > Nhạc, sau đó bật Thư viện đồng bộ hóa).[external_footer]

Scores: 4.2 (14 votes)