Tải ảnh hoặc video xuống thiết bị của bạn – Android

Tải ảnh hoặc video xuống thiết bị của bạn – Android

Bạn có thể sao chép ảnh và video lại thiết bị của mình.

Trước khi bạn bắt đầu

Hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng Google Photos.

[external_link_head]

Lưu ảnh hoặc video

[external_link offset=1]

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Tải ảnh hoặc video xuống thiết bị của bạn - Android.
  2. Chọn ảnh hoặc video.
  3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Tải ảnh hoặc video xuống thiết bị của bạn - Android Tải ảnh hoặc video xuống thiết bị của bạn - Android Tải xuống. Nếu ảnh đã có trên thiết bị của bạn, tùy chọn này sẽ không xuất hiện.

Tải xuống tất cả ảnh hoặc video

Hãy tìm hiểu cách dùng Tài khoản Google để tải dữ liệu xuống. 

Di chuyển tất cả ảnh sang một tài khoản Google khác

[external_link offset=2]

Nếu vô tình sao lưu ảnh vào nhầm tài khoản Google, bạn có thể di chuyển ảnh đó sang một tài khoản khác. Để thay đổi tài khoản mà bạn đã sao lưu ảnh, hãy chia sẻ thư viện ảnh của bạn với tài khoản đó. Hãy tìm hiểu cách chia sẻ thư viện Google Ảnh của bạn với một tài khoản khác.

[external_footer]

Scores: 4.8 (12 votes)