Sử dụng thước trong Word

Sử dụng thước trong Word

Bật thước

Nếu bạn không thấy thước ở đầu tài liệu, hãy đến xem > Thước để hiển thị thước.

Sử dụng thước trong Word

[external_link_head]

Đặt một điểm dừng tab bằng thước

 1. Chọn Tab Trái Sử dụng thước trong Word ở đầu trái của thước ngang để thay đổi thành kiểu tab bạn muốn.

  Sử dụng thước trong Word

 2. Chọn một trong các loại sau:

  • Sử dụng thước trong Word Điểm dừng tab trái đặt cuối bên trái của dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ điền vào phía bên phải.

  • Sử dụng thước trong Word Điểm dừng tab Giữa đặt vị trí ở giữa dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ căn giữa trên vị trí này.

  • Sử dụng thước trong Word Điểm dừng tab Phải đặt đầu bên phải của dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ điền vào phía bên trái.

  • Sử dụng thước trong Word Điểm dừng tab Thập phân căn chỉnh các số quanh một điểm thập phân. Bất kể số lượng chữ số, điểm thập phân giữ nguyên ở cùng một vị trí. Hãy xem Dùng tab thập phân để thẳng hàng các số có dấu thập phân.

  • Sử dụng thước trong Word Điểm dừng tab Thanh không định vị văn bản. Thanh này sẽ chèn thanh dọc ở vị trí tab. Không giống như các tab khác, tab bar được thêm vào văn bản ngay sau khi bạn bấm vào thước. Nếu bạn không xóa điểm dừng tab bar trước khi in tài liệu, đường thẳng dọc sẽ được in.

 3. Bấm hoặc gõ nhẹ vào cuối thước ngang nơi bạn muốn đặt điểm dừng tab.

Kéo tab dừng lại để loại bỏ thước.

Kiểu lề trái sẽ đặt vị trí của bên trái đoạn văn. Khi bạn di chuyển lề trái, chúng sẽ được di chuyển cùng lúc trong quá trình này.

 1. Chọn văn bản bạn muốn đặt vị trí lề trái.

 2. Trên thước, kéo đánh dấu hình vuông ở phía dưới bên trái thước đến vị trí bạn muốn đặt cạnh trái của đoạn văn.

  [external_link offset=1]

  Sử dụng thước trong Word

Dấu dãn cách ở bên phải sẽ kiểm soát vị trí phía bên phải của đoạn văn.

 1. Chọn văn bản bạn muốn đặt vị trí lề phải.

 2. Trên thước, kéo dấu hình tam giác ở phía dưới bên phải thước đến vị trí bạn muốn đặt cạnh phải của đoạn văn.

  Sử dụng thước trong Word

Với cách thủy lề dòng đầu tiên, dòng đầu tiên của đoạn văn sẽ được nhập vào và các dòng sau đây của đoạn văn thì không.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn thêm định dạng cho dòng đầu tiên.

 2. Trên thước, kéo dấu hình tam giác ở góc trên bên trái thước đến vị trí bạn muốn bắt đầu nhập, ví dụ: đến dấu 1″.

  Sử dụng thước trong Word

Với kiểu thụt đầu dòng treo, dòng thứ hai và các dòng tiếp theo của đoạn văn bản được thụt vào so với dòng thứ nhất.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn có định dạng thụt đầu dòng treo.

 2. Trên thước, kéo hình tam giác phía trên của dấu dưới đến vị trí bạn muốn bắt đầu nhập, ví dụ: đến mức 1″.

  Sử dụng thước trong Word

Bật thước

Nếu bạn không thấy thước ở đầu tài liệu, hãy đến xem > Thước để hiển thị thước.

Sử dụng thước trong Word

Đặt một điểm dừng tab bằng thước

 1. Chọn Tab Trái Sử dụng thước trong Word ở đầu trái của thước ngang để thay đổi thành kiểu tab bạn muốn.

  Sử dụng thước trong Word

 2. Chọn một trong các loại sau:

  • Sử dụng thước trong Word Điểm dừng tab trái đặt cuối bên trái của dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ điền vào phía bên phải.

  • Sử dụng thước trong Word Điểm dừng tab Giữa đặt vị trí ở giữa dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ căn giữa trên vị trí này.

  • Sử dụng thước trong Word Điểm dừng tab Phải đặt đầu bên phải của dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ điền vào phía bên trái.

  • Sử dụng thước trong Word Điểm dừng tab Thập phân căn chỉnh các số quanh một điểm thập phân. Bất kể số lượng chữ số, điểm thập phân giữ nguyên ở cùng một vị trí. Hãy xem Dùng tab thập phân để thẳng hàng các số có dấu thập phân.

  • Sử dụng thước trong Word Điểm dừng tab Thanh không định vị văn bản, nó sẽ chèn thanh dọc ở vị trí tab. Không giống như các tab khác, tab bar được thêm vào văn bản ngay sau khi bạn bấm vào thước. Nếu bạn không xóa điểm dừng tab bar trước khi in tài liệu, đường thẳng dọc sẽ được in.

   [external_link offset=2]
 3. Bấm hoặc gõ nhẹ vào cuối thước ngang nơi bạn muốn đặt điểm dừng tab.

Kéo tab dừng lại để loại bỏ thước.

Kiểu lề trái sẽ đặt vị trí của bên trái đoạn văn. Khi bạn di chuyển lề trái, chúng sẽ được di chuyển cùng lúc trong quá trình này.

 1. Chọn văn bản bạn muốn đặt vị trí lề trái.

 2. Trên thước, kéo đánh dấu hình vuông ở phía dưới bên trái thước đến vị trí bạn muốn đặt cạnh trái của đoạn văn.

  Sử dụng thước trong Word

Dấu dãn cách ở bên phải sẽ kiểm soát vị trí phía bên phải của đoạn văn.

 1. Chọn văn bản bạn muốn đặt vị trí lề phải.

 2. Trên thước, kéo dấu hình tam giác ở phía dưới bên phải thước đến vị trí bạn muốn đặt cạnh phải của đoạn văn.

  Sử dụng thước trong Word

Với cách thủy lề dòng đầu tiên, dòng đầu tiên của đoạn văn sẽ được nhập vào và các dòng sau đây của đoạn văn thì không.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn thêm định dạng cho dòng đầu tiên.

 2. Trên thước, kéo dấu hình tam giác ở góc trên bên trái thước đến vị trí bạn muốn bắt đầu nhập, ví dụ: đến dấu 1″.

  Sử dụng thước trong Word

Với kiểu thụt đầu dòng treo, dòng thứ hai và các dòng tiếp theo của đoạn văn bản được thụt vào so với dòng thứ nhất.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn có định dạng thụt đầu dòng treo.

 2. Trên thước, kéo hình tam giác phía trên của dấu dưới đến vị trí bạn muốn bắt đầu nhập, ví dụ: đến mức 1″.

  Sử dụng thước trong Word

[external_footer]

Scores: 4.3 (17 votes)