Bạn có thể sử dụng phím tắt để yêu cầu TalkBack đọc, di chuyển trên màn hình hoặc quản lý các chế độ cài đặt.

Bước 1: Thiết lập thiết bị và bàn phím

Để sử dụng phím tắt với TalkBack, hãy kết nối bàn phím ngoài với thiết bị Android của bạn.

Tìm hiểu cách kết nối qua Bluetooth trên thiết bị.

[external_link offset=1]

Bước 2: Sử dụng phím tắt

TalkBack cung cấp 2 bộ phím tắt, gọi là sơ đồ bàn phím. Hầu hết các thiết bị đều sử dụng sơ đồ bàn phím mặc định (có nhiều phím tắt hơn). Để chuyển đổi sơ đồ bàn phím, hãy tìm hiểu cách thay đổi chế độ cài đặt phím tắt.

Sơ đồ bàn phím mặc định

Di chuyển

Di chuyển đến mục tiếp theo

 • Ở chế độ đọc liên tục, phím tắt này sẽ tua đi văn bản.
Alt + mũi tên phải

Di chuyển về mục trước

 • Ở chế độ đọc liên tục, phím tắt này sẽ tua lại văn bản.
Alt + mũi tên trái
Di chuyển đến mục ở trên Alt + mũi tên lên
Di chuyển đến mục bên dưới Alt + mũi tên xuống
Di chuyển đến mục đầu tiên Alt + ctrl + mũi tên trái
Di chuyển đến mục cuối cùng Alt + ctrl + mũi tên phải
Di chuyển đến cửa sổ tiếp theo Alt + ctrl + mũi tên xuống

Di chuyển về cửa sổ trước

 • Trong chế độ xem chia đôi màn hình, phím tắt này sẽ di chuyển tiêu điểm của bạn giữa 2 ứng dụng đang mở. Nếu không, phím tắt này sẽ di chuyển tiêu điểm giữa thanh điều hướng, màn hình chính và thanh trạng thái.
AAlt + ctrl + mũi tên lên
Di chuyển đến từ tiếp theo Alt + shift + ctrl + mũi tên phải
Di chuyển về từ trước Alt + shift + ctrl + mũi tên trái
Di chuyển đến ký tự tiếp theo Alt + shift + mũi tên phải
Di chuyển về ký tự trước Alt + shift + mũi tên trái
Nhấp vào phần tử được đặt tiêu điểm Alt + enter
Chạm và giữ phần tử được đặt tiêu điểm Alt + shift + enter
Đọc từ đầu Alt + ctrl + enter
Đọc từ mục tiếp theo Alt + ctrl + shift + enter

Thao tác chung

Quay lại

Alt + ctrl + backspace

Alt + delete

Màn hình chính Alt + ctrl + h
Ứng dụng gần đây Alt + ctrl + r
Thông báo Alt + ctrl + n
Tìm kiếm trên màn hình Alt + ctrl + /
Mở trình đơn TalkBack Alt + phím cách
Tạm dừng hoặc tiếp tục TalkBack Alt + ctrl + z
Mở danh sách thao tác Alt + ctrl + phím cách
Hiển thị ngôn ngữ được cài đặt Alt + ctrl + l

Di chuyển trên văn bản

Di chuyển đến từ tiếp theo Alt + shift + ctrl + mũi tên phải
Di chuyển về từ trước Alt + shift + ctrl + mũi tên trái
Di chuyển đến ký tự tiếp theo Alt + shift + mũi tên phải
Di chuyển về ký tự trước Alt + shift + mũi tên trái

Di chuyển trên trang web trong Chrome

Hãy sử dụng các phím tắt sau để di chuyển đến phần tử tiếp theo hoặc phần tử trước trên một trang.

[external_link offset=2]

Mốc ARIA
 • Tiếp theo: Alt + d
 • Trước: Alt + shift + d
Nút
 • Tiếp theo: Alt + b
 • Trước: Alt + shift + b
Hộp đánh dấu
 • Tiếp theo: Alt + x
 • Trước: Alt + shift + x
Hộp kết hợp
 • Tiếp theo: Alt + z
 • Trước: Alt + shift + z
ctrl
 • Tiếp theo: Alt + c
 • Trước: Alt + shift + c
Trường có thể chỉnh sửa
 • Tiếp theo: Alt + e
 • Trước: Alt + shift + e
Mục có thể đặt tiêu điểm
 • Tiếp theo: Alt + f
 • Trước: Alt + shift + f
Đồ họa
 • Tiếp theo: Alt + g
 • Trước: Alt + shift + g
Đầu đề
 • Tiếp theo: Alt + h
 • Trước: Alt + shift + h
Đầu đề cấp 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6
 • Tiếp theo: Alt + [1 – 6]
 • Trước: Alt + shift + [1 – 6]
Đường liên kết
 • Tiếp theo: Alt + l
 • Trước: Alt + shift + l
Danh sách
 • Tiếp theo: Alt + o
 • Trước: Alt + shift + o
Mục trong danh sách
 • Tiếp theo: Alt + i
 • Trước: Alt + shift + i
Bảng
 • Tiếp theo: Alt + t
 • Trước: Alt + shift + t

Mẹo: Bạn có thể chọn một phím không phải phím Alt cho phím tắt của mình. Để chọn một phím bổ trợ khác, hãy mở phần Cài đặt TalkBack. Sau đó, chọn Cài đặt nâng cao Sử dụng phím tắt trong TalkBack Phím tắt Sử dụng phím tắt trong TalkBack Chọn phím bổ trợ.

Sơ đồ bàn phím cổ điển

Di chuyển

Di chuyển đến mục tiếp theo Alt + shift + mũi tên phải
Di chuyển về mục trước Alt + shift + mũi tên trái
Di chuyển đến mục đầu tiên Alt + shift + mũi tên lên
Di chuyển đến mục cuối cùng Alt + shift + mũi tên xuống
Nhấp vào phần tử được đặt tiêu điểm Alt + shift + enter

Thao tác chung

Quay lại Alt + shift + backspace
Màn hình chính Alt + shift + h
Ứng dụng gần đây Alt + shift + r
Thông báo Alt + shift + n
Tìm kiếm trên màn hình Alt + shift + /
Chế độ cài đặt cách di chuyển tiếp theo Alt + shift + =
Chế độ cài đặt cách di chuyển trước Alt + shift + –
Mở trình đơn TalkBack Alt + shift + g
Dừng giọng nói của TalkBack Ctrl
Tạm dừng hoặc tiếp tục TalkBack Alt + shift + z

Thay đổi chế độ cài đặt phím tắt

Cách chuyển đổi giữa sơ đồ bàn phím mặc định và cổ điển:

 1. Mở trình đơn TalkBack.
  • Trên các thiết bị hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay: Nhấn bằng 3 ngón tay. Hoặc vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.
  • Trên các thiết bị không hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay (trước phiên bản Android R mới nhất có TalkBack 9.1): Vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.
 2. Chọn Cài đặt TalkBack Sử dụng phím tắt trong TalkBack Cài đặt nâng cao Sử dụng phím tắt trong TalkBack Phím tắt.
 3. Trong phần “Sơ đồ bàn phím”, hãy nhấn vào Chọn sơ đồ bàn phím.
 4. Chọn sơ đồ bàn phím:
  • Sơ đồ bàn phím cổ điển: Bao gồm các phím tắt cơ bản.
  • Sơ đồ bàn phím mặc định: Bao gồm nhiều phím tắt hơn, chẳng hạn như các phím tắt để di chuyển trên các trang trong Chrome.

Mẹo: Bạn có thể gán lại phím tắt. Trên màn hình cài đặt, hãy chọn phím tắt. Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để được trợ giúp về Talkback, hãy liên hệ với nhóm Hỗ trợ người khuyết tật của Google.