Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị

Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị

Một số mục liên hệ trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn có thể không lưu được dưới dạng danh bạ Google. Ví dụ: một số ứng dụng lưu các mục liên hệ trong bộ nhớ thiết bị, nghĩa là các mục này chỉ có thể quản lý được trên thiết bị đó. Những thay đổi bạn thực hiện với những mục liên hệ này sẽ không đồng bộ hóa trên các dịch vụ của Google hoặc với các thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập. Nếu thiết bị bị mất hoặc bị hỏng, các mục liên hệ này có thể bị mất. 

Để sao lưu và đồng bộ danh bạ của bạn trên tất cả các thiết bị, bạn có thể tự động lưu danh bạ trên thiết bị dưới dạng danh bạ Google. Bạn có thể sử dụng danh bạ Google trong các dịch vụ của Google và quản lý danh bạ đó trên bất kỳ thiết bị nào đã đăng nhập. Nếu thiết bị gốc bị mất hoặc bị hỏng thì danh bạ có thể tự động đồng bộ hóa với thiết bị mới khi bạn đăng nhập.

[external_link_head]

Các bước này chỉ hoạt động trên Android.

Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị

Bạn có thể sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị bằng cách lưu các danh bạ này dưới dạng danh bạ Google:

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng “Cài đặt”.

  2. Nhấn vào Google Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị Chế độ cài đặt cho các ứng dụng Google Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị Đồng bộ hóa Danh bạ Google Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị Đồng bộ hóa cả danh bạ trên thiết bị Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị Tự động sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị.

    [external_link offset=1]
  3. Bật tùy chọn Tự động sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị.

  4. Chọn tài khoản bạn muốn lưu danh bạ của mình. Hệ thống chỉ có thể tự động lưu danh bạ của bạn vào một Tài khoản Google. 

Lưu ý: Bạn không thể sao lưu danh bạ vào tài khoản của trẻ em hoặc tài khoản G Suite (tài khoản bạn sử dụng cho công việc hoặc trường học).

Danh bạ hiện có trên thiết bị của bạn và mọi mục liên hệ mà bạn thêm trong tương lai sẽ tự động lưu dưới dạng danh bạ Google và đồng bộ hóa với Tài khoản Google của bạn.

Khi bạn đăng xuất khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng, tất cả danh bạ Google của bạn sẽ bị loại bỏ khỏi thiết bị đó để ngăn những người sử dụng thiết bị đó nhìn thấy các danh bạ này. Danh bạ Google của bạn sẽ vẫn nằm trong Tài khoản Google của bạn và tự động đồng bộ hóa với một thiết bị mới khi bạn đăng nhập.

Mẹo: Tùy thuộc vào nhãn hiệu thiết bị và kiểu máy, có khả năng bạn không thể tự động sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị.

Thế còn các danh bạ trên SIM và danh bạ đã đồng bộ hóa với các dịch vụ đám mây khác thì sao?

Hệ thống không thể tự động lưu danh bạ trên SIM và danh bạ đã đồng bộ hóa với các dịch vụ đám mây khác (như Exchange, Yahoo hoặc các dịch vụ khác) dưới dạng danh bạ Google. Tìm hiểu cách nhập danh bạ vào Tài khoản Google.

Mẹo: Để sử dụng danh bạ của thiết bị trên các dịch vụ của Google mà không cần lưu dưới dạng danh bạ Google, hãy bật tùy chọn Lưu thông tin người liên hệ trên các thiết bị của bạn. Tùy chọn cài đặt này bao gồm cả danh bạ trên SIM và danh bạ đã đồng bộ hóa với các dịch vụ đám mây khác, nhưng bạn chỉ có thể quản lý dữ liệu này trên thiết bị gốc. Để sao lưu danh bạ trên thiết bị mà không cần lưu dưới dạng danh bạ Google, hãy tìm hiểu cách sao lưu dữ liệu trên thiết bị Android.

Dừng lưu danh bạ trên thiết bị dưới dạng danh bạ Google và chuyển danh bạ ra khỏi Tài khoản Google của bạn

Để dừng tự động lưu danh bạ trên thiết bị dưới dạng danh bạ Google, hãy làm như sau:

[external_link offset=2]

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng “Cài đặt”.

  2. Nhấn vào Google Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị Chế độ cài đặt cho các ứng dụng Google Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị Đồng bộ hóa Danh bạ Google Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị  Đồng bộ hóa cả danh bạ trên thiết bị Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị Tự động sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị.

  3. Tắt tùy chọn Tự động sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị

Các mục liên hệ đã lưu dưới dạng danh bạ Google sẽ vẫn nằm trong tài khoản của bạn trừ khi bạn xóa các mục đó theo cách thủ công.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Scores: 4.5 (19 votes)