Bạn có thể quản lý thông tin cơ bản về kênh của mình, chẳng hạn như tên kênh, nội dung mô tả, bản dịch và đường liên kết.

Thay đổi tên và nội dung mô tả kênh

Bạn có thể thay đổi tên và nội dung mô tả kênh. Việc thay đổi tên kênh không làm thay đổi tên Tài khoản Google của bạn. 

[external_link offset=1]

Khi bạn đổi tên kênh, vui lòng dùng tên tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.

Quan trọng: Việc thay đổi tên kênh sẽ làm mất huy hiệu xác minh của bạn.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh Quản lý thông tin cơ bản của kênh - Máy tính Thông tin cơ bản.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa Quản lý thông tin cơ bản của kênh - Máy tính để thay đổi tên kênh.
 4. Nhập nội dung mô tả mới cho kênh.
 5. Nhấp vào XUẤT BẢN.

Choosing Your YouTube Channel Name

Dịch nội dung mô tả và tên kênh

Bạn có thể thêm bản dịch cho nội dung mô tả và tên kênh để giúp video của bạn tiếp cận người xem trên phạm vi toàn cầu.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh Quản lý thông tin cơ bản của kênh - Máy tính Thông tin cơ bản Quản lý thông tin cơ bản của kênh - Máy tính THÊM NGÔN NGỮ.
 3. Chọn Ngôn ngữ gốc rồi chọn Ngôn ngữ bản dịch.
 4. Nhập bản dịch cho nội dung mô tả và tên kênh.
 5. Nhấp vào XONG.

Xem URL kênh của bạn

URL kênh là URL tiêu chuẩn mà các kênh YouTube sử dụng. URL này sử dụng mã nhận dạng kênh duy nhất, là các chữ số và chữ cái ở cuối URL.

Thiết lập URL tùy chỉnh

Một URL tùy chỉnh sẽ ngắn hơn và dễ nhớ để bạn có thể chia sẻ với khán giả. Những URL này có thể dựa trên tên hiển thị hiện tại, tên người dùng trên YouTube hoặc tên trang web đã liên kết. Tìm hiểu cách thiết lập URL tùy chỉnh cho kênh của bạn.

Thêm đường liên kết vào ảnh biểu ngữ

Bạn có thể giới thiệu tối đa 5 đường liên kết trên trang chủ kênh. Người xem trên máy tính sẽ thấy những đường liên kết này trong ảnh biểu ngữ.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh Quản lý thông tin cơ bản của kênh - Máy tính Thông tin cơ bản.
 3. Nhấp vào Thêm đường liên kết rồi nhập tiêu đề và URL cho trang web của bạn.
 4. Chọn Đường liên kết trong biểu ngữ rồi chọn các đường liên kết mà bạn muốn giới thiệu.
 5. Nhấp vào XUẤT BẢN.

Thêm thông tin liên hệ

[external_link offset=2]

Bạn có thể thêm thông tin liên hệ vào kênh để mọi người biết cách liên hệ với bạn khi muốn hỏi thông tin về công việc.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh Quản lý thông tin cơ bản của kênh - Máy tính Thông tin cơ bản.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhập email của bạn.
 4. Nhấp vào XUẤT BẢN.

Xem cách quản lý thông tin cơ bản trên kênh của bạn

Hãy xem video sau đây trên kênh YouTube Creators để biết cách thay đổi bản dịch, đường liên kết, tên và nội dung mô tả kênh.

Customize Your Channel Branding & Layout: Add a Profile Picture, Banner, Trailer, Sections, & more!

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?