Phiên bản mới 2016 | Võ Lâm Miễn Phí 14

vo lam mien phi 2016

1
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Y
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Thượng Giới
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Hạ Giới
 • 1 Ngũ Hành Ấn (cấp 10)
 • 1 Cuồng Lan 4%
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ – Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài – Siêu Quang
 • 2000 Hoàng Kim Nguyên Bảo
2
 • 1 Xích Lân Bí Bảo
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Thượng Giới
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Hạ Giới
 • 1 Ngũ Hành Ấn (cấp 10)
 • 1 Cuồng Lan 4%
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ – Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài – Siêu Quang
 • 1500 Hoàng Kim Nguyên Bảo
3
 • 1 Xích Lân Bí Bảo
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Hạ Giới
 • 1 Ngũ Hành Ấn (cấp 10)
 • 1 Cuồng Lan 4%
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ – Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài – Siêu Quang
 • 1200 Hoàng Kim Nguyên Bảo
4
 • 1 Xích Lân Bí Bảo
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Thượng Giới
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ – Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài – Siêu Quang
 • 1000 Hoàng Kim Nguyên Bảo
5
 • 1 Bảo Rương Xích Lân Vũ Khí Tối Thượng
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ – Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài – Siêu Quang
 • 900 Hoàng Kim Nguyên Bảo
6
 • 1 Bảo Rương Xích Lân Vũ Khí Tối Thượng
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ – Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài – Siêu Quang
 • 800 Hoàng Kim Nguyên Bảo
7
 • 1 Bảo Rương Xích Lân Vũ Khí Tối Thượng

  [external_link offset=1]
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ – Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài – Siêu Quang
 • 700 Hoàng Kim Nguyên Bảo
8
 • 1 Bảo Rương Xích Lân Vũ Khí Tối Thượng

  [external_link_head] [external_link offset=2]
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ – Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài – Siêu Quang
 • 600 Hoàng Kim Nguyên Bảo
9
 • 1 Bảo Rương Xích Lân Vũ Khí Tối Thượng
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ – Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài – Siêu Quang
 • 500 Hoàng Kim Nguyên Bảo
Bội số của 10 (10, 20,…, 100)
 • 1 Bảo Rương Xích Lân Vũ Khí
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ – Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài – Siêu Quang
 • 300 Hoàng Kim Nguyên Bảo
81 thứ tự còn lại
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ – Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài – Siêu Quang
 • 300 Hoàng Kim Nguyên Bảo

[external_footer]

Scores: 4 (19 votes)