Mua hoặc tải về nhạc từ iTunes Store trong Nhạc trên máy Mac

Bạn có thể bật tải về tự động cho tối đa 10 máy tính và thiết bị, được kết hợp. Bạn có thể cấp phép cho tối đa 5 máy tính cùng một lúc bằng ID Apple.

Ghi chú: Một số mục có thể không có sẵn để tự động tải về tại tất cả các quốc gia hoặc vùng.

[external_link_head] [external_link offset=1]
  • Trong ứng dụng Nhạc Mua hoặc tải về nhạc từ iTunes Store trong Nhạc trên máy Mac trên máy Mac của bạn, hãy chọn Nhạc > Tùy chọn, bấm vào Cài đặt chung, sau đó chọn Tải về tự động.

    [external_link offset=2]

Nếu Nhạc đang mở khi bạn thực hiện mua trên thiết bị hoặc máy tính khác, mục đã mua được tải về máy tính của bạn vào cùng thời điểm mục đó được tải về thiết bị khác. Nếu Nhạc không mở vào thời điểm mua, mục được tải về tự động vào lần tiếp theo bạn mở Nhạc hoặc khi bạn chọn Tài khoản > Kiểm tra bản tải về có sẵn.[external_footer]

Scores: 4.9 (20 votes)