Kết nối với mạng riêng ảo (VPN) trên Android

Kết nối với mạng riêng ảo (VPN) trên Android

Bạn có thể kết nối điện thoại của mình với một mạng riêng, chẳng hạn như mạng của trường học hoặc công ty, khi không ở đó. Bạn kết nối theo kiểu này thông qua một mạng riêng ảo (VPN).

Thêm hoặc sử dụng VPN

Thêm

[external_link_head]

Bước 1: Thu thập thông tin VPN

Thu thập thông tin VPN từ quản trị viên. Bạn có thể phải cài đặt ứng dụng VPN và bắt đầu thiết lập trong ứng dụng đó. Ứng dụng này có thể có trên Cửa hàng Google Play hoặc do quản trị viên của bạn cung cấp.

[external_link offset=1]

Bước 2: Nhập thông tin VPN

Kết nối

Mẹo: Khi đã kết nối, bạn sẽ thấy VPN bật Kết nối với mạng riêng ảo (VPN) trên Android.

Ngắt kết nối hoặc xóa VPN

[external_link offset=2]

Chỉnh sửa cài đặt VPN

Tài nguyên liên quan

  • Làm việc với các chứng chỉ
  • Thiết lập hồ sơ công việc

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Scores: 4.7 (11 votes)