Dùng AutoSum để tính tổng các số

Dùng AutoSum để tính tổng các số

Nếu cần tính tổng các số trên một cột hoặc một hàng, Excel toán cho bạn. Chọn một ô bên cạnh các số bạn muốn tính tổng, bấm AutoSum trên tab Trang đầu, nhấn Enter, và bạn đã hoàn tất.

Dùng AutoSum để tính tổng các số

[external_link_head]

Khi bạn bấm Tự Tính tổng, Excel tự động nhập công thức (dùng hàm SUM) để tính tổng các số.

Đây là ví dụ. Để cộng các số của tháng Một trong ngân sách Giải trí này, hãy chọn ô B7, ô ngay dưới cột số. Rồi bấm Tự động Tính tổng. Công thức xuất hiện trong ô B7 và Excel làm nổi bật các ô mà bạn đang tính tổng.

Dùng AutoSum để tính tổng các số

Nhấn Enter để hiển thị kết quả (95,94) trong ô B7. Bạn cũng có thể thấy công thức trên thanh công thức trên đầu cửa sổ Excel.

Dùng AutoSum để tính tổng các số

Lưu ý: 

 • Để tính tổng các số trong một cột, hãy chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột đó. Để tính tổng các số trong một hàng, hãy chọn ô ngay bên phải.

 • Tự tính toán tự động tính toán nằm ở hai vị trí: Tự tính > Tự Tính > và Công thức > Tự Tínhum.

  [external_link offset=1]
 • Khi tạo công thức, bạn có thể sao chép công thức này cho các ô khác thay vì gõ lại nhiều lần. Ví dụ, nếu bạn sao chép công thức trong ô B7 sang ô C7, công thức trong ô B7 tự động điều chỉnh sang vị trí mới và tính các số trong C3:C6.

 • Bạn cũng có thể dùng AutoSum cùng lúc trên nhiều ô. Ví dụ, bạn có thể tô sáng cả ô B7 và C7, bấm AutoSumvà tính tổng cả hai cột cùng một lúc.

 • Bạn cũng có thể tính tổng các số bằng cách tạo công thức đơn giản.

Nếu cần tính tổng các số trên một cột hoặc một hàng, Excel toán cho bạn. Chọn một ô bên cạnh các số bạn muốn tính tổng, bấm AutoSum trên tab Trang đầu, nhấn Enter, và bạn đã hoàn tất.

Dùng AutoSum để tính tổng các số

Khi bạn bấm Tự Tính tổng, Excel tự động nhập công thức (dùng hàm SUM) để tính tổng các số.

Đây là ví dụ. Để cộng các số của tháng Một trong ngân sách Giải trí này, hãy chọn ô B7, ô ngay dưới cột số. Rồi bấm Tự động Tính tổng. Công thức xuất hiện trong ô B7 và Excel làm nổi bật các ô mà bạn đang tính tổng.

Dùng AutoSum để tính tổng các số

Nhấn Enter để hiển thị kết quả (95,94) trong ô B7. Bạn cũng có thể thấy công thức trên thanh công thức trên đầu cửa sổ Excel.

Dùng AutoSum để tính tổng các số

Lưu ý: 

 • Để tính tổng các số trong một cột, hãy chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột đó. Để tính tổng các số trong một hàng, hãy chọn ô ngay bên phải.

 • Tự tính toán tự động tính toán nằm ở hai vị trí: Tự tính > Tự Tính > và Công thức > Tự Tínhum.

 • Khi tạo công thức, bạn có thể sao chép công thức này cho các ô khác thay vì gõ lại nhiều lần. Ví dụ, nếu bạn sao chép công thức trong ô B7 sang ô C7, công thức trong ô B7 tự động điều chỉnh sang vị trí mới và tính các số trong C3:C6.

 • Bạn cũng có thể dùng AutoSum cùng lúc trên nhiều ô. Ví dụ, bạn có thể tô sáng cả ô B7 và C7, bấm AutoSumvà tính tổng cả hai cột cùng một lúc.

  [external_link offset=2]
 • Bạn cũng có thể tính tổng các số bằng cách tạo công thức đơn giản.

Trên máy tính bảng chạy Android hoặc điện thoại Android

 1. Trong một trang tính, hãy gõ nhẹ vào ô trống đầu tiên sau khi phạm vi ô có số, hoặc gõ nhẹ và kéo để chọn phạm vi ô mà bạn muốn tính toán.

  Dùng AutoSum để tính tổng các số

 2. nhẹ vào Tự Động Tínhum.

  Dùng AutoSum để tính tổng các số

 3. Gõ nhẹ vào Tính tổng.

  Dùng AutoSum để tính tổng các số

 4. Gõ nhẹ vào dấu kiểm.

  Dùng AutoSum để tính tổng các số

  Xong rồi!

  Dùng AutoSum để tính tổng các số

[external_footer]

Scores: 4.1 (10 votes)