Nếu bạn có quyền truy cập vào thiết bị, hãy làm như sau:

Cách đăng xuất:

 1. Mở ứng dụng YouTube trên TV.
 2. Chọn trình đơn bên trái.
 3. Chọn ảnh hồ sơ của bạn để mở trang tài khoản.
 4. Chọn tài khoản của bạn trong danh sách rồi nhấp vào Đăng xuất.

Cách xóa tài khoản của bạn thông qua trang cài đặt tài khoản:

 1. Mở ứng dụng YouTube trên TV.
 2. Chọn trình đơn bên trái.
 3. Chọn biểu tượng tài khoản để mở trang tài khoản.
 4. Chọn tài khoản của bạn trong danh sách rồi nhấp vào Xóa tài khoản.

Cách chuyển đổi tài khoản:

Nếu nhìn thấy màn hình “Những ai đang xem”, thì bạn có thể:

 • Chọn bất kỳ tài khoản nào đã đăng nhập.
 • Thêm tài khoản mới.
 • Sử dụng chế độ khách.

Nếu bạn không còn quyền truy cập vào thiết bị hoặc muốn đăng xuất từ xa, hãy làm như sau:

PlayStation 4

 1. Mở trang https://myaccount.google.com/permissions trên một thiết bị bất kỳ.
 2. Trong danh sách các ứng dụng bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản của bạn, hãy chọn PlayStation Network.
 3. Chọn Xóa quyền truy cập.

Android TV

 1. Mở trang https://myaccount.google.com/permissions trên một thiết bị bất kỳ.
 2. Trong danh sách các thiết bị, hãy chọn Android TV của bạn.
 3. Chọn Xóa quyền truy cập.

Lưu ý: Việc xóa Android TV của bạn khỏi danh sách thiết bị sẽ xóa hoàn toàn Tài khoản Google của bạn khỏi thiết bị đó.

Thông tin này có hữu ích không?

[external_link offset=2]

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?