CHÈN HÀNG, CHÈN CỘT VÀO BẢNG TRONG WORD

thêm hàng cột trong word 2007

➡️1. Word 2003

✔️Thêm cột.

Để thêm cột vào vào word 2003 cần thao tác các bước sau: Click chuột vào Table > Chọn Insert > Chọn Columns to the Left nếu bạn muốn thêm cột vào phía bên trái và Columns to the Right nếu bạn muốn thêm vào bên phải.

✔️Thêm hàng.

Hoàn toàn tương tự với thêm cột: Table > Insert > Rows Above (nếu muốn thêm ở trên) hoặc Rows Below nếu muốn thêm ở dưới.

[external_link_head] [external_link offset=1]

➡️2. Word 2007, 2010, 2013

Đối với các phiên bản Office về sau này thì việc chèn hàng và cột rất đơn giản và trực quan hơn so với word 2003. Để chèn hàng và cột ta làm như sau.

✔️Thêm hàng.

Chọn Layout > Insert Above (Chèn hành lên trên) hoặc Insert Below (chèn xuống dưới vị trí được chọn)

✔️Thêm cột.

Chọn Layout > Insert Left (Nếu muốn chèn cột về phía bên trái vị trí chọn) hoặc Insert Right (Nếu muốn chèn cột về phía bên phải)

[external_link offset=2]

Chúc các bạn thành công.[external_footer]

Scores: 4 (17 votes)