Cập nhật iOS trên iPhone

tắt chế độ tự cập nhật trên iphone

Sửa đổi điều khiển này sẽ tải lại trang này

Giới hạn tối đa là 250 ký tự.

Cảm ơn phản hồi của bạn.

[external_footer]

Scores: 4.5 (12 votes)