Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ – Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ – Phương Tùng

chia nhỏ file word

Nếu bạn muốn cắt file Word thành nhiều file nhỏ hơn thì có thể dùng VBA hoặc một công cụ online miễn phí để làm cho nhanh.

[external_link_head]

1. Cắt file Word thành nhiều file nhỏ bằng VBA

Trong Microsoft, bạn có thể sử dụng VBA – Microsoft Visual Basic for Applications để phân tách một file Word thành nhiều file nhỏ dựa theo các cột mốc đánh dấu sẵn.

Bước 1: Trước khi muốn cắt file Word thành nhiều file nhỏ, bạn sẽ phải tạo các điểm đánh dấu vị trí cắt file.

Mã đánh dấu vị trí cắt file “///”

Lưu ý: Bạn có thể cắt file tại bất kì vị trí nào trong file Word, không nhất thiết là phải vị trí cuối tháng. Những đoạn giữa trang, 2/3, 3/4 trang đều có thể cắt. Miễn là bạn chèn “Mã đánh dấu vị trí cắt file” vào điểm cần cắt.

Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ - Phương Tùng

Bước 2: Sau đó, các bạn nhấn tổ hợp Alt + F11 để mở Microsoft Visual Basic for Applications.

[external_link offset=1]

Tiếp theo, bạn hãy chọn Insert => Module để thêm một Module mới vào trong Word.

Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ - Phương Tùng

Bước 3: Trong cửa sổ Module, bạn hãy sao chép đoạn mã dưới đây để dán vào.

Sub SplitNotes(delim As String, strFilename As String)

Dim doc As Document

Dim arrNotes

Dim I As Long

Dim X As Long

Dim Response As Integer

arrNotes = Split(ActiveDocument.Range, delim)

Response = MsgBox("This will split the document into " & UBound(arrNotes) + 1 & " sections.Do you wish to proceed?", 4)

If Response = 7 Then Exit Sub

For I = LBound(arrNotes) To UBound(arrNotes)

If Trim(arrNotes(I)) <> "" Then

X = X + 1

Set doc = Documents.Add

doc.Range = arrNotes(I)

doc.SaveAs ThisDocument.Path & "\" & strFilename & Format(X, "000")

doc.Close True

End If

Next I

End Sub

Sub test()

'delimiter & filename

SplitNotes "///", "Notes "

End Sub
Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ - Phương Tùng

Bước 4: Để đặt tên cho các file nhỏ sau khi cắt, bạn hãy xóa phần Notes và thay thế chúng bằng tên file.

File nhỏ sau khi cắt sẽ có tên như sau: Tên bạn đặt + 001/002/003…099

Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ - Phương Tùng

Bước 5: Cuối cùng, bạn chỉ cần nhấn F5 để chạy lệnh tách file trên Word.

Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ - Phương Tùng

Bước 6: Lúc này, cửa sổ Microsoft Word sẽ xuất hiện để hỏi về việc cắt file thành nhiều file nhỏ. Bạn chỉ cần chọn Yes để hệ thống tự động cắt chúng.

Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ - Phương Tùng

Bước 7: Như vậy là các bạn đã hoàn tất việc cắt file Word thành nhiều file nhỏ bằng VBA.

Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ - Phương Tùng

2. Cắt file Word thành nhiều file nhỏ trực tuyến (Online)

Trang chủ: http://www.docsoso.com/word/word-split.aspx

[external_link offset=2]

Bước 1: Các bạn tiến hành truy cập trang chủ của Docsoso và chọn mục Select File để mở file Word lớn cần cắt thành nhiều file nhỏ trên máy tính.

Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ - Phương Tùng

Bước 2: Dịch vụ Docsoso cung cấp rất nhiều chế độ cắt file Word khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu mà các bạn lựa chọn sao cho hợp lý.

  • Single Page Word Document: Cắt sau mỗi trang
  • Odd and even pages of a document: Cắt theo trang chẵn và lẻ
  • Every Pages in one Document: Cắt sau số lượng trang nhất định (chia đều)
  • Customize page range: Cắt độ dài trang tùy ý
Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ - Phương Tùng

Bước 3: Sau khi chọn được chế độ và thiết lập thành công, các bạn nhấn Convert để bắt đầu cắt nhỏ file Word thành nhiều file.

Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ - Phương Tùng

Bước 4: Hệ thống sẽ bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và cắt nhỏ file Word cho các bạn. Sau khi hoàn tất, các bạn nhấn vào các liên kết phía dưới để tải file Word đã cắt về máy tính.

Như vậy, các bạn đã hoàn tất việc cắt nhỏ file Word lớn thành nhiều file Word nhỏ nhanh chóng và hiệu quả.

Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ - Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ - Phương Tùng

Bài viết này đã hướng dẫn các bạn cách cắt  file Word lớn thành nhiều file Word nhỏ nhanh chóng và hiệu quả. Chúc các bạn một ngày vui vẻ! [external_footer]

Scores: 4.2 (11 votes)